KBT – KOGNITIV BETEENDE TERAPI – FÖRÄNDRING AV BETEENDEN

KBT Stockholm / Kognitiv beteendeterapi

Kännetecknande för KBT är:
• ”Här och Nu” är i fokus
• Arbetet är strukturerat och man strävar mot tydligt definierade mål
• Terapeuten är mycket aktiv i arbetet tillsammans med klienten
• Samarbetet mellan klient och terapeut är tätt
• Klienten får hemarbete mellan sessionerna
• Klienten ges ”utbildning” i sitt problem
• Man använder bara tekniker och metoder som har starkt forskningsstöd och är evidensbaserade*
• Metoder och tekniker förändras i takt med nya forskningsrön
• Behandlingen utvärderas kontinuerligt
• Avslutad behandling följs upp med samtal och avstämning

KBT används som en tidsmässigt avgränsad behandlingsform av till exempel:
• Depression och nedstämdhet
• Ångest och oro
• Fobier
• Sömnlöshet
• Stress
• Social fobi behandling / fobi / fobier behandling

I KBT ligger fokus på förändring av de beteenden som orsakar försämrad livskvalitet.

I KBT ligger fokus på förändring av de beteenden som orsakar försämrad livskvalitet. ”Kognitioner” är de mekanismer som styr våra tankeprocesser, till exempel vårt minne, vår perception, hur vi inhämtar kunskap, hur vi löser problem och hur vi fattar beslut.
Begreppet ”beteende” innefattar också kroppsliga reaktioner, tankar och känslor.
Både det som händer inom en människa och hennes samspel med omgivningen ingår i begreppet ”beteende”.

Från detta synsätt har psykoterapeutiska metoder som i vetenskapliga undersökningar visat sig effektiva vuxit fram, bland annat lämpat för behandling av fobi/fobier.

KBT / Kognitiv beteendeterapi är en form av psykoterapi som grundar sig på forskning och teorier från inlärnings-, kognitions- och socialpsykologi.

KBT / Kognitiv beteendeterapi rekommenderas som behandlingsform av bland annat Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU), Läkemedelsverket och Svenska Psykiatriska Föreningen.

* Med evidens menas vetenskapliga belägg som tjänar till att antingen stödja eller gå emot en vetenskaplig teori eller hypotes. Sådan evidens förväntas vara empirisk (grundad på erfarenhet) och lämpligt dokumenterad.  Belägg är vad som krävs för att infria en så kallad bevisbörda.

KBT Kognitiv Beteende Terapi,
Steg 1 Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi 2007 – 2008.